A Garti Kft. - LCD.hu internetes áruházának felhasználási és vásárlási feltételei


A vásárló kijelenti, hogy a www.LCD.hu honlapon található internetes áruház használata előtt megismerte és elfogadta az alábbi feltételeket:

Általános jogi nyilatkozat

A weboldal és a weboldalon található összes információ, valamint a kiszolgáló adatbázisnak akár részleges felhasználása kizárólag a Garti Kft. előzetes, írásos engedélye alapján történhet.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, a weboldalon szereplő bármilyen információt megváltoztasson, beleértve a különféle feltételeket is.

A regisztráció és a weboldallal való kommunikáció során elküldött személyes illetve céges adatokat a Garti Kft. bizalmasan és kizárólag az itt folytatott üzleti folyamatok kezelésére használja fel, és azokat az ügyfél írásos engedélye nélkül harmadik félnek nem adja át.

A weboldalt és a weboldalon található információkat minden felhasználó a saját felelősségére használhatja, így az ebből adódó bárminemű károkért a Garti Kft. nem vállal felelősséget.

Termékinformáció

A termékek rendelési számait, megnevezéseit a gyártó cég bocsájtja rendelkezésünkre, amelyeken a fordításon kívül egyéb változtatást nem hajtunk végre, így az ebben lévő hibákért, bár a legnagyobb körültekintéssel járunk el, felelősséget nem vállalunk. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon található termékeket előzetes figyelmeztetés nélkül törölje, kép vagy egyéb információját, illetve árát megváltoztassa. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a megrendelt termék helyett, az azzal megegyező, vagy azzal kompatibilis, de más rendelési számon futó termékkel helyettesítsük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékek mellett esetlegesen található képek elsősorban illusztrációk, a termékek árai, a raktárkészlet és a technikai adatokra vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a Garti Kft. a változtatás jogát fenntartja, megrendelése előtt kérjük, érdeklődjön telefonon vagy e-mailben. Bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk garantálni, hogy az oldalon található információk illetve árak minden esetben helyesek. Az árak nem tartalmazzák az esetleges árfolyamváltozásokat, a gyártók egyoldalú változtatását, melyek csak a megrendelés után derülnek ki. Emiatt fenntartjuk a jogot arra, hogy ezeket a hibákat javítsuk, így az árakat megváltoztassuk. Amennyiben élő rendelése van, az árváltozás Önt nem érinti.

Megrendelés

Ön, mint felhasználó elfogadja, hogy a weboldalon keresztül megrendelést, kommunikációt, visszáru kezelést kizárólag regisztráció után, e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve tud folytatni. Vállalja továbbá, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A vásárló az internetes áruház megrendelési formanyomtatványának kitöltésével és annak elküldésével a formanyomtatványban az általa megadott árut, árukat megrendelte. A Garti Kft. a megrendelést e-mailben vagy telefonon igazolja vissza, és tájékoztatja a vásárlót a fizetési feltételekről, a kiszállítás módjáról, időpontjáról és annak díjáról. A Garti Kft. fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek rendelése esetén a vevőtől előleget kérjen. Cégünk vállalja, hogy amennyiben a megrendelés pillanatában érvényes feltételekkel a termék nem elérhető, úgy erről az ügyfelet tájékoztatja, és részére a vásárlástól való elállási jogát biztosítja. A web áruházban található termékek egy része raktárról, más része a különböző gyártóktól illetve külső raktárról való megrendeléssel kerülnek teljesítésre. A raktárról történő kiszolgálást azonnal (nyitva tartási időben) tudjuk teljesíteni, míg a megrendeléssel történő szállítás akár 2-3 hétig is eltarthat. Amennyiben egy termék nincs raktáron, úgy a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatjuk az ügyfeleket a várható szállítási időről, így a megrendelőnek módjában áll elállni a vásárlástól, amennyiben a szállítási idő túl hosszúra nyúlna.

Szállítási módok

Kiszállítás igénylése esetén a szolgáltatás díja illetve átfutási ideje a Szállítás menüpontunk alatt érhető el. A vásárlásról a számla minden esetben a csomagban van elhelyezve. A megrendelt terméket az alábbi módokon tudja megkapni:

 • Szállítás futárszolgálattal. A csomagok átvételére a rendelésben megadott címzett, vagy az azonos címre bejelentett házastársa, rokona, illetve meghatalmazással rendelkező személy jogosult.
 • Szállítás postai úton. A csomagok átvételére a rendelésben megadott címzett, vagy az azonos címre bejelentett házastársa, rokona, illetve meghatalmazással rendelkező személy jogosult.
 • Személyes átvétel a LCD.hu üzletében, címünk és ügyfélfogadási rendünk a kapcsolat menüpont alatt olvasható


Fizetési feltételek

Vevő a megrendelés ellenértékét és a szállítási díjat az alábbi módokon fizetheti meg:

 • A szállítmány átvételekor a futárnak készpénzben (utánvét).
 • Megrendeléskor PayPal-en keresztül bankkártyás fizetéssel.
 • A Garti Kft. bankszámlájára történő előzetes készpénzbefizetéssel vagy átutalással (a szállítás a fizetés teljesítését követően történik)
 • Személyes áruátvétel esetén készpénzfizetéssel a LCD.hu irodájában.

Amennyiben a vevő előleget fizetett, akkor az előleg összege a végösszegből levonásra kerül.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@LCD.hu; Garti Kft.: 1133 Budapest, Garam utca 30.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztók az alábbi jogszabályokban tájékozódhatnak részletesebben jogaikról:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
 • 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról


A kellékszavatosságról szóló tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Garti Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Garti Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termékszavatosságról szóló tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a kellékszavatosságról szóló tájékoztatásban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A jótállásról szóló tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Ptk. a hibás teljesítésről szóló fejezetének megfelelő rendelkezései alapján a Garti Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Önt jótállás igény illeti meg a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkezéseinek megfelelően, e rendelet mellékletében foglalt termékek vásárlása esetén, személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10.000 Ft bruttó vételár felett.

Érvényesíthető jogok a következők, a jogosult választása alapján (e jogosultságokról bővebben tájékozódhat a Ptk. 6:159. § szakaszában):

 • kijavítás
 • kicserélés
 • a vételár/szolgáltatás árának arányos leszállítása
 • elállás


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

További garanciális feltételek

A Garti Kft. az Ön által vásárolt új termékekre a 151/2003 (IX. 22.) számú kormányrendeletben meghatározott 12 hónap időtartamra jótállást vállal. Használt termékek esetén, a garancialevélen feltűntetett időtartam érvényes. A gyártó által vállalt kedvezőbb jótállási időt a termék neve mellett feltüntetjük. Ebben az esetben a gyártó által vállalt jótállási idő érvényes.

Jótállás érvényesítése

 • Számla és a garancialevél felmutatása. Amennyiben a termékhez egyedi, a gyártó által kiadott garancia jegy tartozott, kérjük a termék gyártójának szervizét keresse fel.
 • Sértetlen termék és annak gyári csomagolása.
 • A termék egyedi, azonosító címkéjének olvasható, sérülésmentes megléte.


Jótállás nem vonatkozik


 • A termékkel átadott fogyó-, és segédanyagokra.
 • A gyártó által előírt rendszeres karbantartások elmulasztásából és a normál elhasználódásnak tulajdonítható, vagy üzemszerű kopásból keletkezett meghibásodások, valamint a szakszerűtlen beavatkozásból eredő meghibásodások, javítások és alkatrészcserékre.
 • A nem eredeti, vagy a gyártó által nem jóváhagyott segéd-anyagok és kellékek használata miatt bekövetkezett meghibásodásokra.
 • A használati utasítás be nem tartásából, továbbá a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az esetleges alkalmazói szoftverek hibás beállításából eredő meghibásodásokra.
 • Az erőszakos beavatkozásból, elemi csapásból, helytelen szállításból vagy raktározásból adódó törésekre, és meghibásodásokra.

A szabálytalanul kiállított jótállási jegy vagy a jegyen történő bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után!

Amennyiben a garanciális javításra átvett termék a leírt hibát nem produkálja, bevizsgálási díjat kell fizetni, melynek díja 5.000 Ft + ÁFA. A bevizsgálásra átvett készülékek memóriájában tárolt adatokért felelősséget nem vállalunk!

Amennyiben a garanciális javításra átvett és megjavított vagy cserélendő terméket értesítéstől számítva 60 napig nem veszik át, abban az esetben a Ptk.197. § (1) bekezdésére tekintettel a készüléket cégünk értékesíti vagy felhasználja!

Panaszkezelés

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36 1 488-2131

Fax: +36 1 488-2186

 


A LCD.hu web áruház üzemeltetője a Garti Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Garam utca 30.
Adószám: 13017051-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-714792
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
EU adószám: HU13017051
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt.: 11702036-20693314-00000000
Telefon: +36 20 777-1133
E-mail cím: info@garti.hu
Web: www.garti.hu
A tárhely szolgáltató adatai megegyeznek az üzemeltető adataival!

Garti Kft. - LCD.hu